Salgsbetingelser

Kjøpet av HiRO-høyttaleren er regulert av disse salgsbetingelsene. Betingelsene suppleres av regler i avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de ufravikelige lovbestemte rettighetene.
Avtalen er sist oppdatert: 14. juli 2023

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante ufravikelige lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

1.1 Varen

Avtalen omfatter kjøp av HiRO-høyttaleren, tilbehør og lydinnhold (varene) som er beskrevet og vist på www.hiro.no. Varen slik den er vist på nettsiden er ikke en endelig fremstilling av varen, men viser dens viktigste egenskaper og funksjoner. Selger kan før endelig produksjon utføre endringer knyttet til utforming, design, og andre detaljer og kjøper er kjent med dette ved avtaleinngåelsen.

Kjøper vil motta en av de første produserte versjonene av varen, og det må derfor forventes at varen ikke vil fungere feilfritt til enhver tid. I slike tilfeller vil ikke eventuelle feil anses som en mangel.

 

1.2 Digital programvare

For å benytte varen må kjøper benytte en tilhørende digital programvare i form av en app. Appen vil gjøres tilgjengelig på Appstore og Google Play i forbindelse med levering av varen.

Standardfunksjonalitet vil være gratis for brukeren, og inkluderer funksjonalitet som gjør det mulig å sette opp høyttaleren. Selger kan innføre betaling for funksjonalitet ut over standardfunksjonaliteten i fremtiden.

Bruk av og tilgang til programvaren vil være underlagt vilkår som er tilgjengelige i tilknytning til nedlastning av programvaren. Slike vilkår vil angi begrensninger i tillatt bruk, rettigheter til programvaren, ansvar og ansvarsbegrensninger med videre.

 

2. Partene

Selger er Hiro AS, Schweigaards gate 34 C, 0191 Oslo, hei@hiro.no, 40554498, org. nr. 821 446 422, og betegnes i avtalen som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Særlig om forhåndskjøp

Kjøper foretar et forhåndskjøp av varen. Fordelen med å inngå avtale om forhåndskjøp er at selger tilbyr en rabattert pris, samtidig som kjøper vil bli blant de første kundene som får tilgang til varen.

Ved forhåndskjøp er varen ikke ferdig produsert ved bestilling. Varen vil bli produsert etter at selger har mottatt et tilstrekkelig antall bestillinger. Dette innebærer at selger vil benytte det forskuddsbetalte beløp fra kjøper til å ferdigstille utviklingen av varen før den blir sendt til kjøper.

Kjøper må derfor forvente lengre leveringstid enn normalt og at det kan forekomme endringer i varens egenskaper, se også punkt 8, 10 og 13.

 

5. Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Kjøper bes kontakte selger så snart som mulig dersom det er foretatt feilbestilling.

 

6. Betalingen

Kjøper må forhåndsbetale for varen for at bestillingen skal være gyldig. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kjøper har sendt inn sin bestilling til selgeren.

 

7. Pris

Prisen for varen er oppgitt i bestillingsløsningen. Den oppgitte prisen i NOK er den totale prisen kjøper skal betale for varen og inkluderer MVA og andre avgifter I bestillingsløsningen vil det også fremkomme om frakt er inkludert, eller om kjøper må betale for frakt.

Kjøper er ansvarlig for eventuelle kostnader fra kjøperens bank eller betalingsleverandør som for bruk av bankkort eller annen betalingsløsning.

 

8. Leveringen

Under forhåndssalg vil estimert leveringstid fremgå på www.hiro.no når kjøper sender inn sin bestilling, og en bekreftelsesmail er sendt til kjøper for å bekrefte bestilling og leveringstidspunkt. Kjøper erkjenner at leveringstidspunktet kun er estimert og at det kan oppstå endringer. Dersom det skulle bli en endring i leveringstidspunktet, vil kjøper bli informert via mail. Selger skal ikke holdes ansvarlig for slike endringer i leveringstidspunktet.

Dersom leveringstidspunktet ikke fremgår av bestillingsløsningen, vil selgeren normalt levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen.

Dette vil ikke være mulig å garantere leveringstid i forhåndssalgsperioden, siden varen ikke er produsert. Kjøper erkjenner at varer bestilt i forhåndssalgsperioden ikke er produsert og dermed ikke er klar for å sendes. Kjøperen bes i stedet kontakte selger for nærmere informasjon om leveringstidspunktet.

Varen blir levert til kjøper i samsvar med det leveringsalternativet som kjøperen har valgt ved bekreftelse av forsending. Det er kjøperens ansvar å oppgi korrekt leveringsinformasjon ved bestilling av varen. Selgeren er ikke ansvarlig for at varen ikke kan leveres på grunn av feilaktig oppgitt informasjon fra kjøperen.

Levering er skjedd når kjøperen eller kjøperens representant har mottatt varen i samsvar med kjøperens valgte leveringsalternativ. Dersom kjøper ikke henter varen i tråd med leveringsalternativet, og varen blir returnert til selger, vil det foreligge avtalebrudd. Et slikt brudd på avtalen innebærer at selger kan belaste kjøper for ekstra frakt, oppbevaring og/eller administrative kostnader.

 

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøperens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 8.

 

10. Avbestilling

Ved avbestilling vil selger ha rett til å kreve erstatning i tråd med forbrukerkjøpsloven § 41.

Selger kan kansellere en bestilling dersom det ikke mottas tilstrekkelig antall kjøp i løpet av forhåndsbestillingsperioden som varer frem til første produksjon av varer. Selger skal i så fall varsle kjøper og tilbakebetale kjøpers betaling innen rimelig tid etter kanselleringen.

 

11. Angrerett

Kjøperen kan, uten grunn, angre kjøpet av varen innen 14 dager fra levering av varen (”fristen”). Kjøper gir selger beskjed om at kjøper ønsker å benytte angreretten ved å sende mail til hei@hiro.no. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Selger vil bekrefte mottakelse av kjøpers bruk av angrerett og gi kjøper instruksjoner om retur av varen.

Ved bruk av angreretten må kjøperen returnere varen til selgeren i samsvar med instruksjonene gitt av selger, uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper bærer risikoen for varen frem til selger mottar varen. Returer som ikke følger disse instruksjonene, kvalifiserer ikke for bruk av angreretten. Kjøper er ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper har rett til å prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Kjøper kan også bli holdt ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen hvis varen returneres i skadet eller mangelfull tilstand.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold og senest 14 dager etter at selgeren har mottatt melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake tilbakebetalingen inntil varen er mottatt fra kjøperen.

 

12. Immaterielle rettigheter

Selger eier alle immaterielle rettigheter tilknyttet varen, herunder men ikke begrenset til metoder, konsepter, varemerker samt design- og patent-, opphavs-, og softwarerettigheter, uavhengig av om disse er registrert eller ikke. Ingen immaterielle rettigheter overføres til kjøper gjennom denne avtalen.
Kjøper får en begrenset disposisjonsrett til programvaren tilknyttet varen.

 

13. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi melding til selgeren og påberope seg mangelen. Reklamasjonen skal sendes via mail til hei@hiro.no og kjøperen må inkludere en beskrivelse av mangelen.

Kjøperen vil alltid ha reklamert i tide dersom reklamasjonen sendes innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, har kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

13.1 Retting eller omlevering

Dersom det foreligger en mangel ved varen, har kjøperen mulighet til å velge mellom å kreve mangelen rettet eller å få levert en tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller vil medføre urimelige kostnader for selgeren. Retting eller omlevering skal utføres innen rimelig tid. I utgangspunktet har selger ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

13.2 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

13.3 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

14. Selgers rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, har selgeren rett til å holde varen tilbake.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso og kjøper kan bli holdt ansvarlig for gebyr i samsvar med inkassoloven.

 

15. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Se
www.hiro.no/personvern for informasjon om hvordan selger behandler personopplysninger.

 

16. Ansvarsbegrensning

Selger har ikke et større ansvar overfor kjøperen enn det som følger av ufravikelig lovgivning. Selger kan ikke holdes ansvarlig for forhold som kjøper er gjort kjent med ved avtaleinngåelse, slik som, men ikke begrenset til, at varen ikke er satt i produksjon ved bestilling og at kjøpers midler vil bli benyttet til produksjon av varen.

 

17. Konfliktløsning

Klager rettes til selger ved å sende mail til hei@hiro.no. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

18. Rettsvalg og verneting

Avtalen reguleres av norsk rett. Forbrukere kan bringe saken inn for domstolen ved sitt hjemting.